Achnambeithach, Glencoe. Scottish Highlands.

17. Dezember 2017